Kemal özmen kooperatifler 3.Cilt
Kemal özmen kooperatifler 3.Cilt

kooperatif kuruluşu için gerekli işlemler 2015

Satın Almak için

http://www.seckin.com.tr/browser/fa/592786621/title/kemal-ozmen.html

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM

I. BÖLÜM ………………: GENEL BİLGİLER 1-Kooperatifçilik nedir ve hangi gerekçelerden doğmuştur …..: 2-Kooperatifçiliğin özellikleri …………………………………: 3-Kooperatifçiliğin yararları ……………………………………: 4-Kooperatifçilik ilkeleri …………………………………………: 5- Kooperatiflerle, şirketler ve dernekler arasındaki farklar …: 6-Kooperatif türleri ………………………………………………: 7-Kooperatiflerin mevzuat içindeki yeri ……………………….: 8-Kooperatiflerin Yeni Türk Ticaret Kanunu karşısındaki durumu .: 9-İşyeri kooperatiflerinin OSB ilişkileri …………………………..: 10-Devlet ve kooperatifçilik ……………………………………….: 11-Kooperatiflerin sorunları ……………………………………..:   II. BÖLÜM ………………: KURULUŞ

1-Hazırlık işlemleri ……………………………………:

2-İzin ……………………………………………………………..: 3-Tescil ve ilan …………………………………………………..: 4-Tescil ve ilandan sonra yapılacak işlemler …………………..: 5-Anasözleşme değişikliği ……………………………………….: 6-Kooperatif birliklerinin kuruluşu ……………………………: 7-İlgili yargıtay kararları ……………………………………….: 8-İlgili mevzuat …………………………………………………: -Bakanlık yazısı ………………………………………..: 9-Yazışma belge örnekleri ……………………………………….: -Kooperatif kuruluşuna izin verilmesi hk ……………………: -Anasözleşme özeti ………………………………………….: – Yönetim kurulu görev bölümü ve kooperatifin temsil ilzamı …………………………………………………: – Kooperatifin tescili hk ……………………………………….:   III. BÖLÜM ………………: ORTAKLIK İŞLEMLERİ 1-Ortak olma yolları ……………………………………………: 2-Ortaklığa kabul ………………………………………………: 3-Ortaklık konumu ………………………………………..: 4-Ortakların ödemeleri ………………………………………..: 5-Ödemeler ile ilgili genel kurul kararı ……………………: 6-Ortakların hak ve yükümlülükleri ………………………….: 6.1-Ortakların hakları ………………………………………..: A-Ortakların bireysel olarak kullanacakları hakları …: B-Toplu kullanılacak haklar ………………………….: 6.2-Ortakların yükümlülük ve sorumlulukları …………….: A-Parasal yükümlüğünü yerine getirmesi görevi …….: B-Sır saklama yükümlülüğü …………………………..: 7-Ortaklığın sona ermesi ……………………………………..: 7.1-Ortaklıktan çıkma ……………………………………: 7.2-Ortaklıktan çıkarılma ………………………………….: 7.3-Ortaklığın devri …………………………………………: 7.4-Ortağın ölümü …………………………………………: 8-Görev veya hizmetin sona ermesi ……………………………: 9- Ortaklığı sona erenlerle hesaplaşma ………………………: 10-Sabit (peşin) fiyatlı ortaklık kaydı ………………………….: 11-Yapı kooperatiflerine ortak olur iken dikkat edilecek hususlar ……………………………………………: 12-İlgili yargıtay kararları …………………………………….: 12.1-Ortaklıktan çıkarma kararının iptali ile ilgili yargıtay kararları ……………………………………:

12.2-Ortaklığın devri ile ilgili yargıtay kararları ……….:

12.3-Çıkan veya çıkarılan ortaklara geri iadeler ile ilgili yargıtay kararları ……………………………………:

12.4-Konut veya işyeri verilemeyen kişiye ödenecek
tazminat ile ilgili yargıtay kararları ………………..:
12.5-İhraca gerekçe teşkil etmeyen ödemeler ile ilgili
yargıtay kararları ……………………………………:
12.6-Tebliğatlarla ilgili yargıtay kararları ………………..:
12.7-Ortaklıkla ile ilgili diğer yargıtay kararları ………..:

13- İlgili mevzuat ………………………………………………: -Bakanlık yazıları …………………………………………..: 14-Yazışma belge örnekleri ……………………………………: – Ortaklık hk ……………………………………………….: – Ortaklık kararı hk ………………………………………: – Ortaklığa kabul hk ………………………………………..: – Ortaklık senedi hk ………………………………………: – Ortaklıktan çıkma hk …………………………………….: -1.İhtarname örneği ………………………………………: -2. İhtarname örneği ……………………………………….: – Ortaklıktan çıkarma hk …………………………………: – Ortaklıktan çıkarılmaya genel kurul nezdinde itiraz edilmesi hk ………………………………………..: – İbraname hk ……………………………………………….: – Ortaklığın devri hk ………………………………………: – Ortaklık devri hk ………………………………………..: – Veraset hk …………………………………………………: – Temsilci hk ………………………………………………..:   IV. BÖLÜM ………………: GENEL KURUL 1-Genel kurul yapmaya yetkili organlar …………………….: 2-Genel kurula çağrı zamanı ve süresi ………………………..: 3-Genel kurul çalışmaları ………………………………………:

4-Genel kurullarda çoğunluk (nisap) …………………………:
5-Genel kurullarda oy kullanma ve vekalet ………………….:

6-Genel kurulların ertelenme nedenleri ………………………: 7-Genel kurulların iptal nedenleri ……………………………..:

8-Divan başkanının görevleri …………………………………..:

9- Genel kurul günü yapılan çalışmalar ………………………: 10-Genel kuruldan sonra yapılan çalışmalar …………………: 11-İlgili yargıtay kararları ………………………………..…: 12- İlgili mevzuat ……………………………………………..: -Bakanlık yazıları ………………………………………..: 13-Yazışma belge örnekleri ……………………………………: – Genel kurul için temsilci görevlendirilmesi hk …………: – Genel kurul kararı hk ……………………………………: – Gündem hk ……………………………………………….: – Yıllık çalışma raporu hk …………………………………: – Denetçiler raporu hk …………………………………….: – Genel Kuruldan en az 20 gün önce gündeme alınması istenen konular ile ilgili başvuru örneği hk ……………..: – Genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce gündeme eklenmesi istenen hususlar ile ilgili verilecek önerge hk …………………………….: – Vekaletname hk …………………………………………..: – Genel kurul tutanağı hk ………………………………..: – Genel kurulun tescili hk ………………………………….:     V. BÖLÜM ………………: YÖNETİM KURULU 1-Genel bilgi …………………………………………….: 2-Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu …………………….: 3-Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ait konular …….: 4-Murahhas üyelik ………………………………………………: 5-Kooperatif genel müdürleri ve/veya müdürleri ………………: 6-Komisyonlar ……………………………………………………: 7-Kooperatiflerde yazışmalar ve dosyalama düzeni ………….: 8-Sözleşmeler …………………………………………………….: 9-İlgili yargıtay kararları ………………………………………..: 10- İlgili mevzuat ………………………………………………..: -Bakanlık yazıları ……………………………………………..: 11-Görüş ve öneriler ……………………………………………..:   VI. BÖLÜM ………………: DENETİM KURULU 1-Genel bilgi ……………………………………………………: 2-Denetçilerin görevleri ………………………………………..: 3-Denetçi seçilme koşulları …………………………………….: 4-İlgili yargıtay kararları ……………………..………………: 5-İlgili mevzuat …………………………………………………: -Bakanlık yazısı ………………………………………………: -Tebliğler …………………………………………………….:   VII. BÖLÜM ………………: ARSA 1-Genel bilgi ………………………………………: 2-İlgili yargıtay kararları ……………………………….…….: 3- İlgili mevzuat ………………………………………………..: -Bakanlık Yazısı …………………………………………….: -Görüş ve öneriler ………………………………………….:   VIII. BÖLÜM …………: İHALE VE TEMİNAT 1-Genel bilgi ………………………………………………….: 1.1- İhale yöntemleri ……………………………………….: 1.2-İhale çalışmaları ………………………………………: 2-Teminat ……………………………………………………..: 2.1-Teminat alma nedenleri ……………………………….: 2.2-Teminat olarak alınacak değerler ……………………: 2.3-Teminat çeşitleri ve oranları ………………………….: 2.4-Teminat alma zamanları ……………………………..: 2.5-Kesin teminatın artması ………………………………: 2.6-Kesin teminatın geri verilme koşulları ……………….: 3-Görüş ve öneriler …………………………………………..:     IX. BÖLÜM …………: İNŞAAT 1-Genel bilgi ……………………………………………………..: 1.1-İnşaat sözleşmesinin hazırlanması ………………………: 1.2-İnşaat sözleşmesinin unsurları …………………………..: 1.3-Sözleşmenin şekli ve tarafları ……………………………: 1.4-Yüklenicinin borçları …………………………………….: 1.5-Kooperatifin borçları …………………………………….: 1.6-Hakedişlerin düzenlenmesi ………………………………: 1.7-İnşaat yapım yöntemleri ………………………………….:

2-Kat karşılığı inşaat …………………………………………….:

2.1-Kooperatifin kendi arsasını kat karşılığı (konut veya işyeri) yapımcı firmalara vermesi ………….: 2.2-Kooperatifin üçüncü kişi veya firmalara ait arsa üzerine kat karşılığı inşaat yapması …………………………….: 3-İlgili yargı kararları ………………………………………….: X. BÖLÜM …………: ŞEREFİYE VE DAĞITIM 1-Genel bilgi ……………………………………………………….: 2- Şerefiye komisyonu ………………………………………….: 3-Şerefiye raporunun hazırlanması ………………………….: 4-Şerefiye raporuna yapılan itiraz ……………………………: 5-Geçici maliyetin belirlenmesi ……………………………….: 6-İşyeri kesin maliyetlerinin belirlenmesi ……………………: 7-Dağıtım (kur’a ve/veya tercihli tahsis) ………………………: 8-İlgili yargı kararları ………………………………..………: 9-Yapı kooperatifleri kur’a yönetmeliği ……………………….:   XI. BÖLÜM …………: FERDİLEŞME 1-Genel bilgi ……………………………………………………: 2-Ferdileşme çalışmaları ………………………………………: 3-Fesih ve tasfiye ………………………………………………..: 4-Kooperatiflerin birleşmesi …………………………………..: -Birleşme sözleşmesi ………………………………………..: 5-İlgili yargıtay kararları ………………………………….…: 6-Bakanlık yazıları …………………………………………….:

İKİNCİ KISIM

  I. BÖLÜM ………………: YAPI KOOPERATİFLERİNİN İŞLETME KOOPERATİFİ OLARAK AMAÇ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ 1-Genel bilgi ……………………………………………………..: 1.1-Yapı kooperatiflerinin amacını gerçekleştirdikten sonra işletme sürecinde kooperatifin yönetilmesi için amaç ve tür değişikliği yapması …………………: -Ortaklık-mülkiyet ilişkisi ………………………….: -İşletme kooperatifi olarak tür değişikliği yapılma gerekçesi ………………………………………….: -İşletme kooperatifleri ile Kat Mülkiyet Kanununa (site yönetim planına) göre oluşan site yöneticiliğinin farkları ……………………………: -İşletme kooperatifi olarak amaç ve tür değişikliğinde yapılacak iş ve işlemler …………..: 1.2-Yapı kooperatiflerinde işyeri sayısının yeterli olmaması nedeniyle işletme kooperatifine dönüşmesi ..: 1.3-Kooperatif eliyle veya değişik şekillerde yapılaşan yapı topluluklarının (konut ve/veya işyerlerinden oluşan site özellikle yerlerin) yönetim hizmetlerinin görülmesi için yeni işletme kooperatifi kurulması …….: 2-İlgili yargıtay kararları ……………………………….……….: 3-Özelgeler ………………………………………………………:   II. BÖLÜM …………..…: YAPI KOOPERATİFLERİNİN ANONİM ŞİRKET OLARAK AMAÇ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ   1-Genel bilgi ……………………………………………………: 1.1-Kooperatifin doğrudan anonim şirkete dönüşmesi …: 1.2-Kooperatifin bir anonim şirket kurarak (veya mevcut bir anonim şirketle) bu anonim şirketle birleşmesi ………………………………………:   III. BÖLÜM …………: TOPLU YAPI SİTE YÖNETİM PLANI 1-Genel bilgi ……………………………………………………: 2-Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetim planı …………….: 3-Toplu yapı site yönetim planının hazırlanması …………….: 4-Yapı kooperatiflerinin sorumluluğunda inşaatı gerçekleştirilen konut yada işyerleri için yönetim planı hazırlanmasında (iskan veya işletme aşamasında) tercih edilecek hukuki statünün dikkate alınması ……………: 5-Giderlere katılma ………………………………………….: 6-Yönetim planının değiştirilmesi ……………………………: 7-Görüş ve öneriler …………………………………………….:

ÜÇÜNCÜ KISIM

    I. BÖLÜM …………….…: KOOPERATİFLERDE MUHASEBE VE UYGULAMASI   1-Muhasebenin tanımı ve amacı ……………………………: 2-Muhasebecinin görevleri, çalışma kuralları, özellikleri ve kişiliği ………………………………………: 2.1-Hesaplara ilişkin görevleri ………………………….: 2.2-Mali görevleri ………………………………………..: 2.3-Yönetim görevleri ……………………………………: 2.4-Çalışanlarla ilgili görevleri ………………………….: 2.5-Muhasebecilerin çalışma kuralları …………………: 2.6-Muhasebecilik mesleğinin özellikleri ………………..: 2.7-Muhasebecinin kişiliği ……………………………….: 3-Hesap çerçevesi, hesap planı ve uygulaması ……………..: 3.1-Düzenlemenin kapsamı ………………………………: 3.2-Düzenlemenin amacı …………………………………: 3.3-Tekdüzen hesap planına uymamanın yaptırımı …..: 4-Yapı Kooperatiflerinde tekdüzen hesap planı uygulaması ………………………………………………: 4.1-Kuruluş işlemlerine ait muhasebe kayıtları ………..: 4.2-Tahsilatlara ait muhasebe kayıtları ………………..: -Aidatlarla ilgili muhasebe kayıtları ………………: 4.3-Harcamalara ait muhasebe kayıtları ……………..: -Arsa, plan, proje ve inşaat işlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ……………………………..: 5-Yıl sonu işlemleri ………………………………………..: 6-Yedek akçe ayrımı ……………………………………….:

7-Bilanço ……………………………………………………:

8-Envanter …………………………………………………..:

9-Bütçe ………………………………………………………..: -Bütçe ile bilançonun ve gelir-gider farkı hesabının bağlantısı ……………………………………………….: 10-Yapı kooperatifleri tarafından tutulacak defterler ……: -Defterlerin saklanması ……………………………….: -Defter ve belgelerin delil olması ………………………..: 11-Yapı kooperatiflerinde defterlerle ilgili özellik arzeden hususlar ………………………………………..: 12-Muhasebe işlemlerinde uyulacak kurallar …………….: 13-Yapı kooperatiflerinde muhasebe uygulamasına ilişkin kişisel öneri ……………………………………..: 14-İlgili yargıtay kararları ………………………………….: 15-Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği …………………………: 16-Muhasebe hesap çerçevesi …………………………….:       II. BÖLÜM ………..……: YAPI KOOPERATİFLERİNDE VERGİLEME   -Genel bilgi ………………………………………………….: 1-Vergi Usul Kanunu …………………………………………..: -Genel bilgi ………………………………………………..: 2-Kurumlar Vergisi Kanunu ………………………………….: 2.1-Genel bilgi …………………………………………….: 2.2- Uygulamada karşılaşılan sorunlar ……………………..: 2.3- İlgili mevzuat ……………………………………………: 3-Katma Değer Vergisi Kanunu ………………………………: 3.1-Genel bilgi …………………………………………….: 3.2-İşyeri yapı kooperatifleri ………………………………: 3.2.a-Toplu işyeri yapı kooperatifleri …………………: 3.2.b-Küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri ………: 3.3-Konut yapı kooperatifleri ……………………………….: 3.4- İlgili mevzuat …………………………………………..: 4-Gelir Vergisi Kanunu ………………………………………..: 4.1-Genel bilgi …………………………………………….: 4.2-Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi kesintisi …………………………………………..: 4.3-Kooperatif taşınmazlarının kira gelirlerinin vergilendirilmesi ………………………………………: 4.4-Kooperatif ortaklarının, ortaklık hakkını devretmelerinin Gelir Vergisi Kanunu karşısındaki durumu ………………………………….: 4.5- İlgili mevzuat …………………………………………..: 5-Damga Vergisi Kanunu ………………………………………: 5.1-Genel bilgi …………………………………………….: 5.2-Belli para üzerinden vergileme …………………………: 6-Emlak Vergisi Kanunu ………………………………………: 6.1-Genel bilgi …………………………………………….: 6.2- İlgili mevzuat ……………………………………………: 7-Harçlar Kanunu ………………………………………………: 7.1-Genel bilgi ……………………………………………: 7.2- İlgili mevzuat ……………………………………………:     III. BÖLÜM …………: SİGORTA 1-Genel bilgi …………………………………………………..: 2-İnşaatın emanet yöntemiyle yapılması ……………………: 3-İnşaatın ihale yöntemiyle yapılması ……………………….: 4- İlgili mevzuat ……………………………………………..: -Genelge ……………………………………………………: -Yönetmelik ……………………………………………….: -Tebliğ ………………………………………………………:   -Kooperatifler Kanunu …………………………………………….: -Konut Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi ………………………….: -Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi ……………………: -Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Anasözleşmesi ……………: -İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi ………………………………:

One thought on “….Kemal Özmen’in kooperatifler isimli kitabının 3.baskısı tükenmiştir.4.Baskı için bize ulaşın. İlginiz için Teşekkür ederiz

  1. 1995 yılından bu yana,Bodrum/Bağla’da mukim SS BANK,EV SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOP üyesiyiz.(Üye olduğumuzda Yapı Koop.statüsündeydi) 1996 yılında İşletme statüsüne döndü..İşletip gelir temin edeceği tesisler olmasına rağmen,gelen yönetimler hala aidatlara dayanan bir sistemi götürmek istiyorlar,her genel kurul sonra yüklü miktarlarda zam yapıyorlar..Bir yıl veya daha kısa sürede tamamlanacak “Yatrım kalemlerinide'” o kadar ikaz edip kongrelerde anlatmaya çalıştığım halde,millet bir türlü dinlemiyor ,Aidat içine intikal eden bir seferlik yatırım kalemleride,sonrada aidat’tan düşürülmediği için,yeni gelen yönetimlerde ,bu mevcut aidat üzerinden artışa devam ediyorlar.Sözgelimi 50.000.- Tl.lik bir yatırım ,harcamalar bitip yatırım tamamlandıktan sonra ,aidatın içinde kendini tekrar edip duruyor..Yani “İşletme Blançosu” ile “Sabit yatırım gider” blançolarıdiye bir hususa dikkat etmiyorlar..Ne yapabiliriz..Genel Kurul sonrasında “Muhalefet şerhi koyduğum halde Bütçeyi İptal davası açamadık..Hukuk yolunun zorlukları malum..Siz ne tavsiye edersiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir